Sanskrit Discussion: Hidimbasnehamala

Hidimbasnehamala
Posts: 11

Report Abuse

Use this form to report abuse or request takedown.
The requests are usually processed within 48 hours.

Page: 1 2   Next  (First | Last)

Phillip
2009-06-12 09:13:14 EST
hiDimbovaaca/

ahanyevaavayorbhogo mama raatrau tu zocanaa/
maa duuriibhuurmahaabaaho kaamaapuurNaa hi raatrayaH//

raatrau suzuunyaanmama jaGgalaadvai
tvaddarzanasya pratibudhya kaamaH/
nirantaraM klezayate zariiraM
prasiida me maa mama tiSTha duure//Phillip
2009-06-13 04:10:45 EST
bhiima uvaaca/

ahni maamapi duurasthaM kaamo dahati sarvadaa/
naagantavyaM tadaa tvaaM tu mahaamerupayodhare//

ekaakinaameva hi paaNDavaanaaM
nivaasinaaM sarvataghorakroze/
vane bhayaM zvaapadaraakSasebhyaH
saJjaayate raakSasabhiiru raatrau//

Phillip
2009-06-14 03:28:43 EST
hiDimbovaaca/

kiM tu tvayaa vane kaaryaM paaNDavaanaaM nivaasinaam/
sarve hi te'pi balino viiryavantazca sarvathaa//

paarthaadvizeSo hi bibheti loko
maadriiputrau kaM ca na traasayetaam/
agr'pi jaataM tava na hyakasmaad
ajaatazatruM parikiirtayaamaH//

Phillip
2009-06-15 09:07:57 EST
bhiima uvaaca/

naatmaanaM zaknuvantyeva paaNDavaaH parirakSitum/
mayyanyatra vanashtaane prasthite bhairavaapsaraH//

yudhiSThiraH zaastravitaptacetaaz
cintaasamudre hi nimagna aaste/
kRSNaagRhe kriiDati sarvakaalaM
paarthaH kimanyaavapi zaknuyaataam//

Phillip
2009-06-16 09:12:22 EST
hiDimbovaaca/

aavaameva dine taavatteSaaM zatruunnihanva vai/
tato raatrau gadaaliGga nizcintau saMramaavahai//

bakaasuraM tvamavadhiirazramya
bhraataa ca me mRtyuvazaM praniitaH/
muhuurtamaatraadabhayaM vidhaaya
pratyetya maa''nandaya yaavadaabhaam//Phillip
2009-06-17 03:44:56 EST
ghaTotkaca uvaaca/

yonaavapyeva garbheNa vaktavyamadhunaa mayaa/
pitarvacanamambaayaaH zrutvaa taamabhiharSaya//

ahaM bhavadbhyaaM kila saMramadbhyaaM
saMbhaavito'pyahni nizaacaro'smi/
tasmaattriyaamo mama nandakaaraH
sabhaavato vaamapi nandayeta//Phillip
2009-06-18 00:12:27 EST
hiDimbaa bhiimo ghaTotkacazocuH/

baadhate sarvasattvaanaaM kaamo dehaannirantaram/
yathaa candro na tu suuryastathaa rocati kaaminaam//

adyaadi bhiimazca nizaacaraa ca
zatruunnihatyaahani paaNDavaanaam/
niyaapayetaaM suratena raatriiH
vane suzhaante hyakutobhaye ca//

iti samaaptaazvamitraracitaa hiDimbaasnehamaalaa/

om namo hiDimbaayai//Phillip
2009-06-18 00:15:26 EST
hiDimbovaaca/

ahanyevaavayorbhogo mama raatrau tu zocanaa/
maa duuriibhuurmahaabaaho kaamaapuurNaa hi raatrayaH//

raatrau suzuunyaanmama jaGgalaadvai
tvaddarzanasya pratibudhya kaamaH/
nirantaraM klezayate zariiraM
prasiida me maa mama tiSTha duure//


bhiima uvaaca/

ahni maamapi duurasthaM kaamo dahati sarvadaa/
naagantavyaM tadaa tvaaM tu mahaamerupayodhare//


ekaakinaameva hi paaNDavaanaaM
nivaasinaaM sarvataghorakroze/
vane bhayaM zvaapadaraakSasebhyaH
saJjaayate raakSasabhiiru raatrau//


hiDimbovaaca/

kiM tu tvayaa vane kaaryaM paaNDavaanaaM nivaasinaam/
sarve hi te'pi balino viiryavantazca sarvathaa//

paarthaadvizeSo hi bibheti loko
maadriiputrau kaM ca na traasayetaam/
agr'pi jaataM tava na hyakasmaad
ajaatazatruM parikiirtayaamaH//


bhiima uvaaca/

naatmaanaM zaknuvantyeva paaNDavaaH parirakSitum/
mayyanyatra vanashtaane prasthite bhairavaapsaraH//

yudhiSThiraH zaastravitaptacetaaz
cintaasamudre hi nimagna aaste/
kRSNaagRhe kriiDati sarvakaalaM
paarthaH kimanyaavapi zaknuyaataam//


hiDimbovaaca/

aavaameva dine taavatteSaaM zatruunnihanva vai/
tato raatrau gadaaliGga nizcintau saMramaavahai//

bakaasuraM tvamavadhiirazramya
bhraataa ca me mRtyuvazaM praniitaH/
muhuurtamaatraadabhayaM vidhaaya
pratyetya maa''nandaya yaavadaabhaam//


ghaTotkaca uvaaca/

yonaavapyeva garbheNa vaktavyamadhunaa mayaa/
pitarvacanamambaayaaH zrutvaa taamabhiharSaya//

ahaM bhavadbhyaaM kila saMramadbhyaaM
saMbhaavito'pyahni nizaacaro'smi/
tasmaattriyaamo mama nandakaaraH
sabhaavato vaamapi nandayeta//


hiDimbaa bhiimo ghaTotkacazocuH/

baadhate sarvasattvaanaaM kaamo dehaannirantaram/
yathaa candro na tu suuryastathaa rocati kaaminaam//

adyaadi bhiimazca nizaacaraa ca
zatruunnihatyaahani paaNDavaanaam/
niyaapayetaaM suratena raatriiH
vane suzhaante hyakutobhaye ca//


iti samaaptaazvamitraracitaa hiDimbaasnehamaalaa/


om namo hiDimbaayai//Phillip
2009-06-19 09:12:28 EST
On Jun 18, 9:15 am, Phillip <phillip.ern...@utoronto.ca> wrote:

> ahanyevaavayorbhogo mama raatrau tu zocanaa/
> maa duuriibhuurmahaabaaho kaamaapuurNaa hi raatrayaH//

kaamaapuurNaa iti kaamapuurNaa bhavet/

> ekaakinaameva hi paaNDavaanaaM
> nivaasinaaM sarvataghorakroze/
> vane bhayaM zvaapadaraakSasebhyaH
> saJjaayate raakSasabhiiru raatrau//

sarvataghorakroze iti sarvataghoStamaaNe bhavet//

Phillip
2009-06-23 03:42:06 EST
On Jun 18, 9:15 am, Phillip <phillip.ern...@utoronto.ca> wrote:

> nivaasinaaM sarvataghorakroze/

sarvataghorakroze iti zabdasya sthaane zvaapadaghoSyamaaNe iti
paThitavyam//
Page: 1 2   Next  (First | Last)


2020 - UsenetArchives.com | Contact Us | Privacy | Stats | Site Search
Become our Patron