Sanskrit Discussion: व्यासस्य किं प्रदी

व्यासस्य किं प्रदी
Posts: 26

Report Abuse

Use this form to report abuse or request takedown.
The requests are usually processed within 48 hours.

Page: 1 2 3   Next  (First | Last)

Phillip
2009-10-09 06:58:20 EST
तद्वाङ्मयप्रकाशेन न किं चिन्न प्रकाशितम्।
उद्गते व्याससूर्ये वै किं प्रदीपेन दर्श्यते॥

Phillip
2009-10-09 19:59:49 EST
कुपण्डितः कश्चिदपि वचो ह्यन्यस्य वाचयेत् ।
शास्त्रिणां तु सहस्रेभ्यः कविः क्षुद्रो विशिष्यते ॥

Phillip
2009-10-10 19:23:46 EST
आत्मानमेव जिज्ञासेदप्यविज्ञेयमन्ततः ।
अन्ततो न हि विज्ञेया ज्ञातयो वा न वेष्टकाः ॥

Phillip
2009-10-12 09:25:12 EST
वासश्चान्नं च याभश्च मानवस्येति जीवितम् ।
इच्छतो द्विषतो वैव त्रैगुण्यं ह्येव जीवितम् ॥

Phillip
2009-10-12 21:39:41 EST
न ह्यत्रैगुण्यमेवात्र विद्यते सचराचरे ।
न च किं चन मानुष्ये वासोन्नरतिभिर्विना ॥

Phillip
2009-10-13 21:40:44 EST
किं वै मम विशिष्येत यदि सा मां त्यजिष्ययि ।
इति चिन्त्य स भावं स्वमभावमिव मन्यते ॥

Phillip
2009-10-14 21:33:45 EST
शून्योस्य जीवितस्यार्ध आसीदर्थमजानतः ।
अद्यायुस्त्वर्थिनः सर्वमर्थस्यैव हि नात्मनः ॥

Phillip
2009-10-15 21:35:16 EST
यः कामी यश्च शान्तात्मा कतरो बलवान्तयोः ।
अबलानीन्द्रियाण्यात्मा येषां ते वै यतेन्द्रियाः ॥

Phillip
2009-10-17 00:58:37 EST
अवधीत्रावणं रामो हतो रामेण रावणः ।

इति द्वयाद्विजानीयात्सत्यताया अशक्यताम् ॥

Phillip
2009-10-17 22:02:16 EST
अस्या मुक्तकायाः संकल्पः कस्याश्चिज्जापानिमुक्तकाया आलब्धो भवति ॥

आगन्ताहं त्वमित्युक्त्वा नागता त्वागते मयि ।
नागन्तेत्युक्तवत्यां तु ह्यद्यागन्ताहमाशया ॥Page: 1 2 3   Next  (First | Last)


2020 - UsenetArchives.com | Contact Us | Privacy | Stats | Site Search
Become our Patron