Sanskrit Discussion: विवक्षं च चिकीर्षि

विवक्षं च चिकीर्षि
Posts: 26

Report Abuse

Use this form to report abuse or request takedown.
The requests are usually processed within 48 hours.

Page: 1 2 3   Next  (First | Last)

Phillip
2009-11-03 03:22:43 EST
भूयिष्ठं वै मनोवृत्तेर्विवक्षं च चिकीर्षितम्।
सदा नरश्चिन्तयति न तच्चित्तं तु बुध्यते।।

Phillip
2009-11-04 02:00:43 EST
नात्मानं प्रतिजानाति प्रदृश्यापि पुनः पुनः।
स्वं पापित्वमनालभ्यमनाधृष्या हि मूर्खता।।

Phillip
2009-11-05 03:01:20 EST
देहं मनः स्वभावं च सर्वाः चात्मप्रवृत्तयः।
विदित्वा यातना एव द्वेषशान्तौ प्रसीदतु्।।

Phillip
2009-11-06 01:30:09 EST
यदीतीच्छति निश्चेष्टो नानुगच्छन्तु हीप्सितम्।
न त्विच्छमानमेतीष्टं न यदीति च सत्करम्।।

Phillip
2009-11-09 09:03:39 EST
दुर्यन्त्राणां पुरीषेण पृथ्व्यापूर्णास्ति मानवैः।
असत्येवाद्य भूस्थाने तान्ग्रसेत्सात्मशुद्धये।।

Phillip
2009-11-09 20:40:00 EST
भूमातः शाम्य मा भैषीः सुतो हिंस्रतमस्तव।
हत्वान्यान्प्राणिनः सर्वान्हन्तैवात्मानमन्ततः।।

Phillip
2009-11-10 20:33:26 EST
बन्धवो ज्ञातयः सर्वे ह्यज्ञेया एव सत्यतः।
अज्ञात एव जीवित्वा प्रत्येकोज्ञानमाप्नुते।।

Phillip
2009-11-10 20:40:26 EST
On 11 Nov, 06:33, Phillip <phillip.ern...@utoronto.ca> wrote:
> प्रत्येकोज्ञानमाप्नुते।।

अस्मिंल्लिपिकारे अवग्रह एव न विद्यते। अयं महान्दोषो भवति।।


Phillip
2009-11-11 20:30:29 EST
परलोकेष्वविज्ञेषु दैवदिष्टेन जीव्यते।
चरं वाचरमज्ञाय तमसा परिक्षिप्यते।।

Phillip
2009-11-12 20:57:07 EST
चक्षुः शरीरमायुर्वा किं त्वदर्थे त्यजेय वै।
नृशंसहस्तमागम्य न जानीयां कदाचन।।
Page: 1 2 3   Next  (First | Last)


2020 - UsenetArchives.com | Contact Us | Privacy | Stats | Site Search
Become our Patron